תקנון האתר

 1. ראשי
 2. תקנון האתר

כללי

 1. החברה – חברת MESIBATA 2018  בע"מ ח.פ. 515915171 (להלן: "החברה").
 2. האתר – אתר האינטרנט www.MESIBATA.com. (להלן :"האתר").
 3. האתר מופעל ע"י החברה ומשמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים מיובאים מסוג-מוצרי נייר, עיצוב הבית, מוצרים לאירועים, מסיבות וימי הולדת.
 4. שרות הלקוחות של החברה במייל info@mesibata.com או בטלפון מס' 08-6532383.
 5. תקנון זה היה והינו בלשון זכר מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 6. רכישה באתר מהווה הצהרה כי הרוכש  קרא את הוראות תקנון זה וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או האתר, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. והמתנגד לו מתבקש לא לבצע רכישה באתר.
 7. לחברה הזכות לשנות את תקנון זה בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 8. מחיר המוצר באתר כולל בחובו את תשלום המע"מ כדין ואינם כוללים את עלות דמי המשלוח.
 9. החברה רשאית בכל זמן שתחפוץ לשנות את מחירי המוצרים המופעים באתר לרבות אך לא רק בעדכון עלות דמי המשלוח וזאת ללא כל צורך מצדה במתן התראה והודעה מוקדמת.
 10. תמונות המוצרים המוצגות באתר אין בהן כדי לחייב את האתר ו/או החברה והן משמשות לנוחות ולהמחשה בלבד, החברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת להציג באתר תמונות מדויקות ככל האפשר.
 11. החברה תפרסם את המידע בצורה ברורה ומדויקת ככל שביכולתה אך היה ונפל פגם ו/או טעות ו/או שגיאה במידע אין הדבר יחייב את החברה לכל דבר ועניין ולא תקום לרוכש ו/או מטעמו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לפרסום האמור כנגד החברה ו/או האתר.
 12. לחברה הזכות בהצעת מבצעים ובמתן הנחות ו/או הטבות בכל עת שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת בכל אמצעי התקשורת העומדים לרשותה לרבות שימוש במידע אותו מסר הרוכש בעת ההרשמה לאתר. בחרה החברה לעשות כן רשאית היא לבטל את המבצע ו/או ההטבה ו/או ההנחה בכל עת וזמן שתבחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

ביצוע הזמנה/רכישה

 1. רכישת המוצר תתבצע על ידי בחירת המוצר ובמילוי הפרטים המופיעים באתר, לרבות אך לא רק שם, ת.ז, מספר כרטיס אשראי, מס' טלפון, דואר אלקטרוני . מובהר בזאת כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 2. החברה לא תעשה בפרטים שנמסרו כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות של האתר.
 3. היה וימסרו פרטים שגויים ו/או חסרים החברה לא תבצע את ההזמנה ולא תחויב לספקה. במקרה כאמור הרוכש לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או החברה בקשר לכך.
 4. עם ביצוע ההזמנה באתר תבצע החברה בדיקה ואימות של פרטי האשראי שנמסרו רק לאחר מתן אישור התשלום  ע"י חברת האשראי ישלח לרוכש אישור שאכן העסקה אושרה לתשלום ולביצוע ההזמנה על ידי האתר וזאת בכפוף לכך כי הפריטים המוזמנים מצויים במלאי החברה במועד האספקה המבוקש  ו/או במועד ההזמנה המאושרת.
 5. היה וחברת האשראי לא תאשר את ביצוע התשלום בגין ההזמנה מכל סיבה שהיא תפנה החברה לרוכש בהודעה אלקטרונית ו/או בהודעה טלפונית להסדרת אמצעי תשלום חליפי או לביטולה של ההזמנה. למן הסר כל ספק רק אחרי תשלום מלוא התמורה כמופיע בספרי החברה מתחייבת החברה לבצע את תהליך ההזמנה והטיפול בה. במידה והרוכש לא יעמיד אמצעי תשלום חלופי ויסדיר את התשלום 7 ימים מיום מתן ההודעה תראה החברה בהזמנתו בטלה ומבוטלת והוא מנוע מלהעלות כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 6. מלאי חסר – הרוכש מודע לכך כי אין לחברה ו/או לאתר  חובה להחזיק את כל המוצרים המופיעים באתר במלאי. היה ורוכש הזמין מוצר אשר לא קיים במלאי החברה גם אם הוא מופיע באתר החברה כקיים ואין באפשרות החברה לספקו תבוטל העסקה על ידי האתר ובמקרה בו חויב הלקוח תשיב החברה את הכספים שחויבו במלואם. למען הסר ספק הובהר לרוכש כי בכל מקרה שבו תאלץ החברה בהשבת הכספים וכל סיבה שהיא הוא מוותר בזאת מלעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר לכך.
 7. לחברה הזכות הבלעדית והיחידה לסרב לקבל הזמנה מכל סיבה שהיא לרבות אך לא רק במתן פרטים שגויים במתכוון , בחשבונות מוגבלים, בכרטיסי אשראי שנחסמו בעבר, במעשים הנחזים לבלתי חוקיים ו/או מכל סיבה כלשהי אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. החזרה וביטול העסקה.

החזרה וביטול העסקה

 1. ניתן לבטל את ההזמנה באמצעות דואר אלקטרוני של שירות לקוחות האתר או באמצעות הודעה טלפונית למשרדי האתר.
 2. ביטול ההזמנה יהא בתוקף אך ורק לאחר קבלת הודעה אלקטרונית ממשרדי החברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
 3. במקרה בו החברה תאשר את ביטול העסקה הלקוח ישיב לחברה את המוצרים המופיעים בהזמנה שבוטלה והוא זה שיישא בכל העלויות הקשורות בהחזרת המוצרים למשרדי החברה.
 4. ביטול עסקה – במקרה של ביטול עסקה לאחר שהחברה סיפקה את ההזמנה, החברה תיתן ללקוח זיכוי כספי בניכוי כספי המשלוח ודמי הביטול  וזאת בכפוף לקבלת המוצרים באריזתם המקורית כשהם חדשים ובהעדר סימני שימוש ו/או הרס.
 5. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח הנמוך מבניהם.
 6. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצרים ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששולמו בגין העסקה.
 7. במקרה בו זכאי הלקוח בהשבת הכספים החברה תזכה את חשבונו כמופיע בפרטי ההזמנה, היה ולא ניתן לזכות את הכספים לכרטיס תיזקף לזכות הלקוח קרדיט במשרדי החברה אותן יוכל לממש בכל עת שיחפוץ לרכישות באתר.
 8. החזרת המוצרים תעשנה אך ורק כשהם באריזתם המקורית כשהם חדשים ובהעדר סימני שימוש ו/או הרס  בצירוף חשבונית מקורית המעידה כי המוצרים אכן נרכשו אך ורק דרך האתר בלבד.
 9. החזרת מוצר תקין ושלא נעשה בו כל שימוש תתאפשר 14 ימים מיום קבלתו. למן הסר ספק החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו שלא דרך האתר.
 10. כל האמור לעיל הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981.

שילוח ואספקה

 1. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להתקשר עם קבלני משנה חיצוניים לצורך השילוח. במקרה ובו החברה שכרה קבלן חיצוני תקנון הקבלן הוא זה שיחול על תנאי המשלוח באתר ויחייב את הלקוח לכל דבר ועניין.
 2. דמי המשלוח יגבו יחד עם התשלום בגין ההזמנה.
 3. החברה אינה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות אך לא רק שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב, עיקובים שנובעים מפועלו של קבלן המשנה קרי המשלח ועוד.
 4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהא רשאית לספק את המוצרים ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
 5. משלוח המוצרים יבוצע לכתובת שנמסרה על ידי המזמין בעת הרכישה באתר.
 6. החברה לא תישא בכל אחריות על חבילה שלא נמסרה למזמין באופן אישי באמצעות אישור שנתן המזמין לגורם המשלח להניחה במקום כלשהו או לידי מישהו אחר.
 7. זמני אספקת המוצרים מתייחסים אך ורק ביחס חישובי של ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

שירות ואחריות

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצרים לרבות אך לא רק בנזק מקרי, מיוחד עקיף או תוצאתי.
 2. על המזמין מוטלת האחריות וכל חבות מכל מין וסוג שהוא  עבור אבדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לגופם ו/או לרכושו ו/או לרכושם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש או אי השימוש במוצרים שרכש.

מידע ופרטיות

 1. החברה ו/או האתר או מי מטעמם רשאים להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המזמין וזאת על מנת לספק את השירות המבוקש.
 2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. החברה לא תמסור פרטים אישיים אלא אם כן תידרש לעשות זאת מכוח צו שיפוטי או לפי כל דין. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם המידע אשר ברשותה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאתה.
 3. מילוי פרטי ההזמנה והתשלום מהווים הסכמה מצד המזמין לחברה ו/או האתר או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק למזמין מידע על מוצרים ועל שירותים   הקשורים למוצרי החברה. החברה ו/או האתר יוכלו לעשות שימוש במידע זה למטרות סקרי שוק. המזמין מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין השימוש במידע זה לרבות אך לא רק ויתור על כל טענה לפי חוקי הגנת הפרטיות- תשמ"א 1981 וחוק המחשבים- תשנ"ה(1995).

זכויות יוצרים

 1. השם  "MESIBATA" ושם החברה  לרבות שם הדומיין, הינם סימני מסחר רשומים והינם בבעלות הבלעדית של החברה.
 2. אין לעשות כל שימוש בשמה של החברה ו/או בסימני המסחר  אלא אם כן נתקבל אישור בכתב ומראש על ידי החברה בדבר הסכמתה לכך.
 3. כל המידע המופיע באתר לרבות אך לא רק תוכן מילולי, עיצובי, גרפי, תמונות, איורים,  מידע ועוד הינם רכושה הבלעדי של החברה.
 4. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של החברה ואין לעשות כל שימוש מכל מין וסוג שהוא במידע המופיע באתר ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לשווק ו/או להעביר ללא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 5. האתר, עיצובו והמידע המופרט בו מהווים את קניינה הרוחני שלה החברה וכל פגיעה מכל מין וסוג שהוא מהווים פגיעה בזכויות היוצרים של החברה.

סמכות

כל מחלוקת / פרשנות הנובעת מאכיפת תקנון זה יעשה בהתאם ובכפוף לדין החל בישראל וסמכות השיפוט בלעדית הינה לבתי המשפט בישראל.

מידע נוסף/תנאים נוספים

נפלה טעות בתיאור המוצר/הפריט ו/או נפלה טעות סופר לא יחייב הדבר את האתר ו/או החברה לכל דבר ועניין והמזמין מוותר בזאת מלעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

תפריט